WORKSHOP NHUỘM VẢI TỰ NHIÊN TẠI LỄ HỘI QUEST– 11/11/2017, HÀ NỘI

Textile Linker vinh dự được The Creative Artillery lựa chọn để tổ chức workshop tạo hoa văn và nhuộm màu tự nhiên tại Quest Festival 2017. Cảm ơn các bạn đã tham gia workshop thật nhiệt tình, và các bạn tình nguyện viên của Quest đã hỗ trợ tổ chức. Quest quả đã mang tới một không khí lễ hội vô cùng đặc biệt!